Month: אוגוסט 2019

בר מצווה רפורמי

חגיגת טקס בר מצווה רפורמי לבנים ביל 13, תואמת את מסורת ההיהודית. על פי המסורת היהודית הרי גיל 13 נתפס כגיל הקובע לקבלת עול מצווה ואחריות לקיימן ולהצטרפות לקהל הבוגרים, נועד לשמור ולחזק את הזהות היהודית ואת המחויבות למסורת היהודית. אנו מוצאים אסמכתאות קודמות המאוששות את התפיסה על פיה נער בן 13 הגיע לרגע המשמעותי והמכונן בחייו ועובר לעולם הבוגרים של היהדות. עריכת טקס בר מצווה רפורמי מעניקה למשפחה ולנער מרחב נרחב וגמיש… 

חתונה אזרחית

זוגות רבים במדינת ישראל בוחרים בטקס אלטרנטיבי, זוגות אלו בוחרים שלא להינשא דרך מוסדות הרבנות הראשית בישראל. זוגות שכאלו בוחרים לעיתים קרובות מאד בטקס חתונה רפורמי. חוק השיפוט במדינת ישראל לא מאפשר לבני זוג יהודיים להתחתן או להתגרש בארץ שלא דרך מוסדות הרבנות הראשית. לפיכך אותם הזוגות הנישאים בטקס חתונה רפורמית יכולים לבחור לעגן את מעמדם המשפטי כידועים בציבור, לחילופין באמצעות "תעודת זוגיות"….